Privacy en disclaimer

Het gebruik van deze website houdt in dat u de onderstaande algemene voorwaarden kent en aanvaardt. 

Doel van de website

De website www.vitalink.be biedt informatie over Vitalink, het initiatief van de Vlaamse overheid rond elektronische gegevensdeling van zorg- en welzijnsinformatie. Deze website verwijst ook door naar websites van andere diensten of instellingen, zowel binnen als buiten de Vlaamse overheid, die informatie ter beschikking stellen. De respectievelijke afdelingen, organisaties en instanties zijn daarbij zelf verantwoordelijk voor de informatie die ze op hun webpagina's ontsluiten.

Alle informatie op deze website is van algemene aard, tenzij het uitdrukkelijk anders bepaald wordt. De informatie is niet aangepast aan omstandigheden die specifiek zijn voor een persoon of entiteit, en u mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan beschouwen. Om een specifiek of persoonlijk advies te verkrijgen, moet u altijd de bevoegde diensten raadplegen. Op of via de site ter beschikking gestelde informatie en documenten mogen niet als authentieke overname van de officieel aangenomen tekst worden beschouwd. Enkel de officiële tekst die in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd is, geldt als authentieke tekst en heeft voorrang. De inhoud van deze website (hyperlinks inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden. 

Gebruik van de website

Het Agentschap Zorg en Gezondheid streeft ernaar dat alle informatie op deze website zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. 

Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kan het Agentschap Zorg en Gezondheid niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op (of via) deze website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal het Agentschap Zorg en Gezondheid de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren. Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen met de webmaster. Het Agentschap Zorg en Gezondheid spant zich in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. Het Agentschap Zorg en Gezondheid kan echter niet garanderen dat de website volledig vrij van onderbreking is en niet door andere technische problemen wordt getroffen.

Het Agentschap Zorg en Gezondheid kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van uw programma's of andere gegevens op het computersysteem, of van uw apparatuur of programma's.

Bescherming van persoonsgegevens  

Het Agentschap Zorg en Gezondheid hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie is op of via de site beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In bepaalde gevallen wordt u toch persoonlijke informatie gevraagd, (zoals naam, bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres, ...) in het kader van de registratie op de website of bij het intekenen op Vitalink-acties. Uw gegevens worden dan behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Het Agentschap Zorg en Gezondheid geeft u daarbij de volgende garanties:

  • Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening online te realiseren.
  • Het Agentschap Zorg en Gezondheid zal de persoonlijke informatie die u doorgeeft tijdens de registratie en bij deelname aan bepaalde acties veilig bewaren. Deze informatie zal worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren en om de gebruiker gepersonaliseerde informatie te verstrekken. Het Agentschap Zorg en Gezondheid kan deze informatie ook gebruiken voor eigen marketingdoeleinden, bv. om u uit te nodigen om deel te nemen aan een online enquête over specifieke onderdelen van onze dienstverlening.
  • Het is mogelijk dat wij in bepaalde omstandigheden uw persoonlijke gegevens aan een derde moeten meedelen zodat die een door u gevraagde dienstverlening of informatie zou kunnen bezorgen. Deze derde mag deze informatie enkel gebruiken om u de gevraagde dienstverlening of informatie te bezorgen. Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet doorgeven aan derden voor direct marketing. Wij zullen wel informatie vrijgeven wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld bij een gerechtelijke vraag). Dat geldt ook in geval van een legitiem verzoek van een officiële instantie in het kader van een juridisch onderzoek.
  • U hebt steeds toegang tot uw persoonsgegevens en u kunt de juistheid ervan verifiëren. U hebt de mogelijkheid om onjuistheden in verband met uw persoonsgegevens te laten verbeteren. U kunt daarvoor contact opnemen met de webmaster.
  • Het Agentschap Zorg en Gezondheid treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens.

Deze website maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dat zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer. Die informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website en laat toe de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen. 

Hyperlinks en verwijzingen

Op of via de site wordt u met (hyper)links doorverwezen naar andere websites van overheden, instanties of organisaties, en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Het Agentschap Zorg en Gezondheid beschikt dan over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen. De hyperlinks naar andere sites op deze website houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak. Het Agentschap Zorg en Gezondheid aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.

Auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten

De beschikbare teksten en afbeeldingen op de website van Vitalink zijn auteursrechtelijk beschermd.

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, hebt u het recht om, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, de informatie op deze website te consulteren, voor persoonlijk of niet-commercieel gebruik en verspreiding te downloaden en te reproduceren, mits u de bron ( www.vitalink.be) & rechthebbende (© VAZG) vermeldt. Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. Toestemming voor het gebruik van deze teksten kunt u vragen aan de webmaster.

Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen met de webmaster. Voor materiaal op de website van Vitalink waarvan het auteursrecht behoort tot een derde gelden de bovenstaande regels niet. In dat geval moet u toestemming tot reproductie vragen aan de betrokken rechthebbenden.

De benamingen, logo’s en andere tekens die in deze website worden gebruikt, onder andere het logo en de naam van Vitalink, zijn merken en/of handelsnamen die wettelijk beschermd zijn. Elk gebruik ervan of van gelijkaardige tekens is volstrekt verboden zonder het voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Vertrouwelijkheid

Alle commentaar of materiaal dat u ongevraagd en uit eigen beweging aan het Agentschap Zorg en Gezondheid bezorgt, met inbegrip van de gegevens of reacties betreffende de inhoud van deze website, zal als niet-vertrouwelijk worden beschouwd. Het Agentschap Zorg en Gezondheid wijst iedere verplichting van de hand inzake het gevolg dat aan die algemene reacties en gegevens moet worden gegeven. Het Agentschap Zorg en Gezondheid mag die reacties en gegevens naar eigen goeddunken gebruiken, behoudens beperkingen bepaald in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

U stemt ermee in dat het Agentschap Zorg en Gezondheid de ideeën, concepten, kennis en technieken, vervat in uw reacties, kan aanwenden voor welk doel ook, met inbegrip van, onder andere, de ontwikkeling en het concipiëren van nieuwe diensten.

Geschillen

Deze online overeenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Brussel, België, en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen.

Wijzigingen

Het Agentschap Zorg en Gezondheid heeft het recht om deze website en/of de daarin vervatte informatie of gegevens te allen tijde te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen, ook zonder aankondiging. Dit geldt ook voor de voorwaarden in deze disclaimer en de privacyverklaring. Het Agentschap Zorg en Gezondheid zal wijzigingen in de disclaimer en privacy-verklaring publiceren op haar website. Wijzigingen gelden direct nadat deze op de website zijn gepubliceerd.